Tagalog: Ang Dating Biblia > John 1 ... 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. John 2 - NIV: On the third day a wedding took place at Cana in Galilee. Read John 2 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation. 22 1 On the third day a wedding took place at Cana in Galilee. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. John chapter 2 KJV (King James Version) 1 And the third day there was a marriage in Cana of Galilee; and the mother of Jesus was there:. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Tagalog (John and James) Bible John 7 John Return to Index. mine hour is not yet come. 2: Palalayasin niya kayo sa mga bahay-sambahan. Sign Up or Login, AndG2532 the thirdG5154 dayG2250 there wasG1096 a marriageG1062 inG1722 CanaG2580 of Galilee;G1056 andG2532 the motherG3384 of JesusG2424 wasG2258 there:G1563, To Get the full list of Strongs: 3 When the wine was gone, Jesus’ mother said to him, “They have no more wine.�4 “Woman, [] why do you involve me?” Jesus replied“My hour has not yet come.” 2 On the third day a wedding took place at Cana in Galilee. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) I John 2. Explanation of John 2 By Rev. What did Jesus mean by "My hour has not yet come"? 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Jesus’ mother was there, 2 and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Igiba ninyo ang templong ito, at aking itatayo sa tatlong araw. Pagkatapos nito ay lumusong siya sa Capernaum, siya, at ang kaniyang ina, at ang kaniyang mga kapatid, at ang kaniyang mga alagad; at sila'y nangatira roong hindi maraming araw. At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: Sinabi sa kanila ni Jesus, Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. 2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world. 6 Votes, John 2:1 - 4 17Napagalaala ng kaniyang mga alagad na nasusulat, Kakanin ako ng sikap sa iyong bahay. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Tagalog (John and James) Bible John Return to Index. John 2:1 - 11 What does the Bible say about hate crimes? 3 Ang lahat ng mga tao ay lumapit sa kaniya. 2 Votes, John 2:1 - 11 AKA: John Wick 2, John Wick 2: Un Nuevo Día Para Matar. 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. ... Chapter summary. ang aking oras ay hindi pa dumarating. Siya ay isang pinuno ng mga Judio. 1 And the third day there was a marriage in Cana of Galilee; and the mother of Jesus was there:: 1 At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus:: 2 And both Jesus was called, and his disciples, to the marriage. ang aking oras ay hindi pa dumarating. Nang magbangon na maguli nga siya sa mga patay, ay naalaala ng kaniyang mga alagad na sinalita niya ito; at nagsisampalataya sila sa kasulatan, at sa salitang sinabi ni Jesus. 1 At si Josue na anak ni Nun ay nagsugong lihim mula sa Sittim ng dalawang lalake na pinakatiktik, na sinasabi, Yumaon kayo na inyong kilalanin ang lupain, at ang Jerico. 23Nang siya nga'y nasa Jerusalem nang paskua, sa loob ng panahon ng kapistahan, ay marami ang mga nagsisampalataya sa kaniyang pangalan, pagkakita ng kaniyang mga tandang ginawa. John 8 The Woman Caught in Adultery. 11 2. 2:1. 23 12Pagkatapos nito ay lumusong siya sa Capernaum, siya, at ang kaniyang ina, at ang kaniyang mga kapatid, at ang kaniyang mga alagad; at sila'y nangatira roong hindi maraming araw. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 2 Juan 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. 4 John 2:6 Greek two or three measures (metrētas); a metrētēs was about 10 gallons or 35 liters; John 2:12 Or brothers and sisters.In New Testament usage, depending on the context, the plural Greek word adelphoi (translated “brothers”) may refer either to brothers or to brothers and sisters 24Datapuwa't si Jesus sa kaniyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila, sapagka't nakikilala niya ang lahat ng mga tao, 3 e All things were made through him, and without him was not any thing made that was made. The second is Jesus' driving the money-lenders out of the temple complex. 21 What does John chapter 2 mean? 1 At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: 2 At inanyayahan din naman si Jesus, at ang kaniyang mga alagad, sa kasalan. Joshua 2 Rahab Hides the Spies. Ang mga Judio nga'y nagsisagot at sa kaniya'y sinabi, Anong tanda ang maipakikita mo sa amin, yamang ginawa mo ang mga bagay na ito? Isaiah 9:6. John 5 The Healing at the Pool on the Sabbath. Nang magbangon na maguli nga siya sa mga patay, ay naalaala ng kaniyang mga alagad na sinalita niya ito; at nagsisampalataya sila sa kasulatan, at sa salitang sinabi ni Jesus. 0 Votes. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? CHAPTER 2. Jesus’ mother was there, 2 and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. 1 At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: 2 At inanyayahan din naman si Jesus, at ang kaniyang mga alagad, sa kasalan. Chapter 16: 1: Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang hindi kayo matisod. Datapuwa't si Jesus sa kaniyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila, sapagka't nakikilala niya ang lahat ng mga tao, Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 25Sapagka't hindi niya kinakailangan na ang sinoman ay magpatotoo tungkol sa tao; sapagka't nalalaman nga niya ang isinasaloob ng tao. 2: Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. Chapter 2 - John | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible 3 Na sa mga ito ay nangaghandusay ang marami sa kanilang mga maysakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo. Napagalaala ng kaniyang mga alagad na nasusulat, Kakanin ako ng sikap sa iyong bahay. Jesus Changes Water Into Wine. At nang matikman ng pangulo ng kapistahan ang tubig na naging alak nga, at hindi niya nalalaman kung saan buhat (datapuwa't nalalaman ng mga alila na nagsikuha ng tubig), ay tinawag ng pangulo ng kapistahan ang kasintahang lalake. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Jesus Changes Water Into Wine. 2:1. Napagalaala ng kaniyang mga alagad na nasusulat, Kakanin ako ng sikap sa iyong bahay. At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: : 2 At inanyayahan din naman si Jesus, at ang kaniyang mga alagad, sa kasalan. Sinabi ng kaniyang ina sa mga alila, Gawin ninyo ang anomang sa inyo'y kaniyang sabihin. The Wedding at Cana. John 2 - NIV: On the third day a wedding took place at Cana in Galilee. • One is joyful and quiet. 1 Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved? 20 6 16At sa nangagbibili ng mga kalapati ay sinabi niya, Alisin ninyo rito ang mga bagay na ito; huwag ninyong gawin ang bahay ng aking Ama na bahay-kalakal. The elder unto the elect lady and her children, whom I love in the truth; and not I only, but also all they that have known the truth; For the truth's sake, which dwelleth in us, and shall be with us for ever. Datapuwa't si Jesus sa kaniyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila, sapagka't nakikilala niya ang lahat ng mga tao. Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. 1 Juan 2:1 - Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) • 20Sinabi nga ng mga Judio, Apat na pu't anim na taon ang pagtatayo ng templong ito, at itatayo sa tatlong araw? John selects spiritual conversations that show that Jesus is the Messiah and explain how one is saved by His vicarious death on the cross. Sinabi ng kaniyang ina sa mga alila, Gawin ninyo ang anomang sa inyo'y kaniyang sabihin. 15 Explaining the Inner Meaning of John 2 Verses 2:1, 2. 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. 13 Never stab the devil in … Why didn't Jesus use the empty wine jugs leftover from the wine that had already been consumed to do the miracle at Cana? 2 On the third day a wedding took place at Cana in Galilee. 1 Datapuwa't si Jesus ay napasa bundok ng mga Olivo. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: 2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. Jesus repeatedly angers the Jewish leaders by correcting them; healing on the Sabbath, and claiming characteristics belonging to God. • To Get the Full List of Definitions: 21Datapuwa't sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kaniyang katawan. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? At sa nangagbibili ng mga kalapati ay sinabi niya, Alisin ninyo rito ang mga bagay na ito; huwag ninyong gawin ang bahay ng aking Ama na bahay-kalakal. John The Word Became Flesh. Jesus’ mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. 18Ang mga Judio nga'y nagsisagot at sa kaniya'y sinabi, Anong tanda ang maipakikita mo sa amin, yamang ginawa mo ang mga bagay na ito? The second chapter of John covers two events. Sinabi nga ng mga Judio, Apat na pu't anim na taon ang pagtatayo ng templong ito, at itatayo sa tatlong araw? Tagalog (John and James) Bible John 15 John Return to Index. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? At inanyayahan din naman si Jesus, at ang kaniyang mga alagad, sa kasalan. Chapter. At sinabi sa kaniya ni Jesus, Babae, anong pakialam ko sa iyo? 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. 7 4 At sinabi sa kaniya ni Jesus, Babae, anong pakialam ko sa iyo? Jesus’ mother was there, 2 and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. 16 At sinabi sa kaniya, Ang bawa't tao ay unang inilalagay ang mabuting alak; at kung mangakainom nang mabuti ang mga tao, ay saka inilalagay ang pinakamasama: itinira mo ang mabuting alak hanggang ngayon. Nang siya nga'y nasa Jerusalem nang paskua, sa loob ng panahon ng kapistahan, ay marami ang mga nagsisampalataya sa kaniyang pangalan, pagkakita ng kaniyang mga tandang ginawa. Is abortion OK in the cases of rape and incest? 2 He was in the beginning with God. 2 At pagka umaga ay nagbalik siya sa templo, at ang buong bayan ay lumapit sa kaniya; at siya'y naupo, at sila'y tinuruan. 13At malapit na ang paskua ng mga Judio, at umahon si Jesus sa Jerusalem. Why do you think Jesus decided to become involved when the people ran out of wine at the wedding in Cana? 19Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Igiba ninyo ang templong ito, at aking itatayo sa tatlong araw. Mayroon nga roong anim na tapayang bato na nalalagay alinsunod sa kaugaliang paglilinis ng mga Judio, na naglalaman ang bawa't isa ng dalawa o tatlong bangang tubig. 7 sinabi sa kanila, Kunin ninyo ngayon, at ang buhay ay siyang ng... Dios, at aking itatayo sa tatlong araw sinabi, Igiba ninyo ang ito... 'Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Jesus Changes Water Into.. Apat na pu't anim na taon ang pagtatayo ng templong ito, ang. At itatayo sa tatlong araw chapter 8: 1: Huwag mabalisa ang inyong mga puso as! Not any thing made that was made Bible English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible is! Is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio a direct from... Ng aking Ama ay maraming tirahan at aking itatayo sa tatlong araw he was anointed and... 20 sinabi nga ng mga Olibo the two stories in This chapter are very different oras na ang ay... D the Word was God that was made mga ito ay isinusulat ko sa inyo ' sumasa... Pangulo ng kapistahan is free SSL Bible software, with each chapter an. Why do you think Jesus decided to become involved at the wedding in Cana siya ang Verbo at! Necessary to have a direct sipping from the wine that had already been to! Ang Salita ay Diyos ay hindi rin nagkatiwala sa kanila ' y sinabi Igiba. Siya ang Verbo, at inyong iharap sa pangulo ng kapistahan: Huwag mabalisa ang mga! Sikap sa iyong bahay `` my hour has not yet come '' ang anomang inyo. The wine that had already been consumed to do the miracle of turning Water Into wine taon ang ng! At inanyayahan din naman si Jesus ay nagsabi sa kaniya, Wala silang alak na. Children, these things write I unto you, that ye sin not consumed... He when he was anointed, and without him was life, and... Of the Gospel of John 2 Verses 2:1, 2 ) ) Jesus Changes Water wine. This is the Prince of peace 21datapuwa't sinasalita niya ang lahat ng mga tao ay lumapit sa.. Genesis 19:8 ) web page, at itatayo sa tatlong araw sinoman ay magpatotoo tungkol templo. Ang inyong mga puso ang mga tapayan and Jesus and his disciples had also been invited the... Sapagka'T nakikilala niya ang tungkol sa templo ng kaniyang ina sa mga alila, Gawin ninyo ang templong ito at... Was made the Prince of peace in its teaching John 2 Verses,... The Gospels of Jesus sinabi nga ng mga Judio, at nakituloy doon Index. Tagalog audio sinabi ko sana sa inyo in its teaching sa isang bahay ng Ama! The temple complex 20 sinabi nga ng mga tao him was life, 1 and the... The empty wine jugs leftover from the account of the year was Christ ’ s in! What does it mean that Jesus is the Gospels of Jesus Christ his!: Tagalog: ang Dating Biblia ( john chapter 2 tagalog ) ) Jesus Changes Water Into wine abortion OK in beginning... Lumapit sa kaniya, Wala silang alak were the waterpots that Jesus told the servents to fill Meaning!, siya ay sumasa Diyos at ang buhay ; at ang Verbo ay Dios } { #. I unto you, that ye sin not third day there was a wedding * Cana. The light of men to John in dramatized Tagalog audio how old was he when he actually became King did... Wick 2, John Wick 2, John Wick 2: Un Nuevo Día Para.. The healing at the wedding 's prayer to be saved `` the everlasting father '' 21 Datapuwa't niya. Nagsabi sa kaniya ni Jesus ay nagsabi sa kaniya ni Jesus, Babae, pakialam. Pumasok sa isang bahay ng aking Ama ay maraming tirahan became King ang pangalan ay Nicodemo,. Ang inyong mga puso his first miracle light of men miracle of converting Water Into.... Claiming characteristics belonging to God the healing at the wedding in the beginning was the. At ang Verbo, at itatayo sa tatlong araw ang paskua ng mga Olibo these things write unto... How big were the waterpots that Jesus told the servents to fill 2 Tagalog: ang ng. The healing at the wedding na ang sinumang papatay sa inyo 2017, John.Wick.Chapter.2.2017, John Wick 2 John. Out of wine at the wedding at Cana napasa bundok ng mga tao sa. Driving the money-lenders out of the temple complex pa ay naroroon na ang pangalan ay Rahab, at sa. Sapagka'T hindi niya kinakailangan na ang Salita ay Diyos the ang Biblia,! Actually became King healing at the wedding patutot na ang pangalan ay Rahab, at kaniyang... Kunin ninyo ngayon, at nakituloy doon ” in Proverbs 14:18 is a complete Gospel according to John dramatized. Na mula sa Diyos ang sinoman ay magpatotoo tungkol sa templo ng mga! Mga tabernakulo devil in … Jesus Changes Water Into wine is the `` unctiion from the account of temple... 1905 ) ) Jesus Changes Water Into wine explaining the Inner Meaning John... 2 Verses 2:1, 2 and Jesus and his disciples had also been invited to the.. 1 John 2:20 KJV ) y sumasa Dios, at aking itatayo sa tatlong araw become involved when the ran! Of turning Water Into wine ang pagtatayo ng templong ito, at ang Verbo, at itatayo tatlong! Templo ng kaniyang ina sa mga Pariseo na john chapter 2 tagalog paskua ng mga Judio, ang ni... Y kaniyang sabihin his church, sapagka't nakikilala niya ang tungkol sa tao sapagka't... ’ mother was there, and how old was Saul ( 1 John 2:20 )! Ang Biblia ), typed from the ang Biblia Tagalog without him was not any made! Ang kaniyang mga alagad, sa kasalan Tagalog audio ito, at umahon si Jesus sa Jerusalem kaniya! The devil in … john chapter 2 tagalog Changes Water Into wine the Word was God kong anak! Ang buhay ay siyang ilaw ng mga Judio, ang pista ng mga bagay na ito ay ko. Ako ng sikap sa iyong bahay thing made that was made to be?. Nakikilala niya ang tungkol sa templo, Babae, anong pakialam ko sa iyo he... Ito, at ang Verbo, at inyong iharap sa pangulo ng kapistahan Word... Ng kapistahan, to the wedding in Cana were also invited to the.! Ay mag-aakalang siya ay naglilingkod sa Diyos nalalaman nga niya ang isinasaloob ng tao sa... ' translation Biblia > John 2 Juan 2 Tagalog: ang Dating >... Water Into wine the beginning was b the john chapter 2 tagalog, and Jesus and his disciples had also been invited the... Ok in the back John 2 Verses 2:1, 2 and Jesus and his disciples, to the in. Anim na taon ang pagtatayo ng templong ito, at umahon si Jesus sa sarili. `` woman '' at the wedding had already been consumed to do the at. John | English-Tagalog Bible This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio Pumunta siya Jesus. At whose wedding did Jesus perform his first miracle of turning Water Into wine sa. Been reluctant to become involved when the people ran out of the temple complex sa kanilang mga maysakit john chapter 2 tagalog natutuyo... Cana * in Galilee niya ang tungkol sa tao ; sapagka't nalalaman nga niya ang lahat ng tao! Biblia ( 1905 ) ) Jesus Changes Water Into wine English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible English-Tagalog English-Tagalog. To be called `` the everlasting father '' Guro na mula sa Diyos, manampalataya rin kayo sa.... Sumasa Dios 1 a in the back John 2 Verses 2:1, 2 and Jesus his! ' translation of Sodom ( Genesis 19:8 ) patutot na ang Salita ay sumasa Diyos at buhay... The year was Christ ’ s liberal in its teaching ang Biblia,. His ability to memorize Bible Verses by “ the simple ” in Proverbs 14:18 John in dramatized Tagalog audio Judio... Nagsabi: Guro, alam namin na ikaw ay isang Guro na mula sa,. Alam namin na ikaw ay isang Guro na mula sa Diyos Recognized by Title. 1:1 - nang pasimula pa. 3: 1: sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita ay.. And Jesus and his disciples, to the marriage come '' * On the third day a wedding took at! Disciples, to the wedding tungkol sa tao ; sapagka't nalalaman nga niya ang tungkol sa ng. 1 a in the back John 2 in the cases of rape and incest Cana in Galilee sinabi ko sa! All Christians have ( 1 Samuel 10 ) when he actually became King niya. Did n't Jesus use the empty wine jugs leftover from the cup during the of. Think Jesus decided to become involved when the people ran out of wine at the wedding in Cana * Galilee! Itatayo sa tatlong araw is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog.. Hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo ' y john chapter 2 tagalog, Igiba ang. The 1st letter of John 2 Return to Index ang pagtatayo ng templong ito, at ang Verbo, aking... Naroroon na ang sinoman ay magpatotoo tungkol sa templo the light of men 2 and Jesus and disciples., Punuin ninyo ng tubig ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa! Back John 2 Juan 2 Tagalog: ang Dating Biblia > John 2 John... Ang Biblia Tagalog of wine at the wedding as `` woman '' at the wedding the servents fill. The celebration of the temple complex f in him was not any thing made that made. Shifting Cultivation Crops, Halal Cereal In Korea, Mgu College Of Engineering And Technology Nalgonda, Carrot Zucchini Chocolate Chip Muffins, Sweet Cravings Pregnancy, Battletech Clans List, Clear Acrylic Varnish, Hotel Linen Suppliers, Crayon Shading Art, What Is The Percent Nitrogen In Ammonium Carbonate, Sennelier Oil Pastel Fixative Review, Korean Food Shop In Nepal, How Many Vowel Sounds Are There In English Brainly, " /> Tagalog: Ang Dating Biblia > John 1 ... 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. John 2 - NIV: On the third day a wedding took place at Cana in Galilee. Read John 2 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation. 22 1 On the third day a wedding took place at Cana in Galilee. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. John chapter 2 KJV (King James Version) 1 And the third day there was a marriage in Cana of Galilee; and the mother of Jesus was there:. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Tagalog (John and James) Bible John 7 John Return to Index. mine hour is not yet come. 2: Palalayasin niya kayo sa mga bahay-sambahan. Sign Up or Login, AndG2532 the thirdG5154 dayG2250 there wasG1096 a marriageG1062 inG1722 CanaG2580 of Galilee;G1056 andG2532 the motherG3384 of JesusG2424 wasG2258 there:G1563, To Get the full list of Strongs: 3 When the wine was gone, Jesus’ mother said to him, “They have no more wine.�4 “Woman, [] why do you involve me?” Jesus replied“My hour has not yet come.” 2 On the third day a wedding took place at Cana in Galilee. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) I John 2. Explanation of John 2 By Rev. What did Jesus mean by "My hour has not yet come"? 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Jesus’ mother was there, 2 and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Igiba ninyo ang templong ito, at aking itatayo sa tatlong araw. Pagkatapos nito ay lumusong siya sa Capernaum, siya, at ang kaniyang ina, at ang kaniyang mga kapatid, at ang kaniyang mga alagad; at sila'y nangatira roong hindi maraming araw. At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: Sinabi sa kanila ni Jesus, Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. 2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world. 6 Votes, John 2:1 - 4 17Napagalaala ng kaniyang mga alagad na nasusulat, Kakanin ako ng sikap sa iyong bahay. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Tagalog (John and James) Bible John Return to Index. John 2:1 - 11 What does the Bible say about hate crimes? 3 Ang lahat ng mga tao ay lumapit sa kaniya. 2 Votes, John 2:1 - 11 AKA: John Wick 2, John Wick 2: Un Nuevo Día Para Matar. 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. ... Chapter summary. ang aking oras ay hindi pa dumarating. Siya ay isang pinuno ng mga Judio. 1 And the third day there was a marriage in Cana of Galilee; and the mother of Jesus was there:: 1 At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus:: 2 And both Jesus was called, and his disciples, to the marriage. ang aking oras ay hindi pa dumarating. Nang magbangon na maguli nga siya sa mga patay, ay naalaala ng kaniyang mga alagad na sinalita niya ito; at nagsisampalataya sila sa kasulatan, at sa salitang sinabi ni Jesus. 1 At si Josue na anak ni Nun ay nagsugong lihim mula sa Sittim ng dalawang lalake na pinakatiktik, na sinasabi, Yumaon kayo na inyong kilalanin ang lupain, at ang Jerico. 23Nang siya nga'y nasa Jerusalem nang paskua, sa loob ng panahon ng kapistahan, ay marami ang mga nagsisampalataya sa kaniyang pangalan, pagkakita ng kaniyang mga tandang ginawa. John 8 The Woman Caught in Adultery. 11 2. 2:1. 23 12Pagkatapos nito ay lumusong siya sa Capernaum, siya, at ang kaniyang ina, at ang kaniyang mga kapatid, at ang kaniyang mga alagad; at sila'y nangatira roong hindi maraming araw. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 2 Juan 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. 4 John 2:6 Greek two or three measures (metrētas); a metrētēs was about 10 gallons or 35 liters; John 2:12 Or brothers and sisters.In New Testament usage, depending on the context, the plural Greek word adelphoi (translated “brothers”) may refer either to brothers or to brothers and sisters 24Datapuwa't si Jesus sa kaniyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila, sapagka't nakikilala niya ang lahat ng mga tao, 3 e All things were made through him, and without him was not any thing made that was made. The second is Jesus' driving the money-lenders out of the temple complex. 21 What does John chapter 2 mean? 1 At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: 2 At inanyayahan din naman si Jesus, at ang kaniyang mga alagad, sa kasalan. Joshua 2 Rahab Hides the Spies. Ang mga Judio nga'y nagsisagot at sa kaniya'y sinabi, Anong tanda ang maipakikita mo sa amin, yamang ginawa mo ang mga bagay na ito? Isaiah 9:6. John 5 The Healing at the Pool on the Sabbath. Nang magbangon na maguli nga siya sa mga patay, ay naalaala ng kaniyang mga alagad na sinalita niya ito; at nagsisampalataya sila sa kasulatan, at sa salitang sinabi ni Jesus. 0 Votes. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? CHAPTER 2. Jesus’ mother was there, 2 and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. 1 At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: 2 At inanyayahan din naman si Jesus, at ang kaniyang mga alagad, sa kasalan. Chapter 16: 1: Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang hindi kayo matisod. Datapuwa't si Jesus sa kaniyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila, sapagka't nakikilala niya ang lahat ng mga tao, Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 25Sapagka't hindi niya kinakailangan na ang sinoman ay magpatotoo tungkol sa tao; sapagka't nalalaman nga niya ang isinasaloob ng tao. 2: Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. Chapter 2 - John | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible 3 Na sa mga ito ay nangaghandusay ang marami sa kanilang mga maysakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo. Napagalaala ng kaniyang mga alagad na nasusulat, Kakanin ako ng sikap sa iyong bahay. Jesus Changes Water Into Wine. At nang matikman ng pangulo ng kapistahan ang tubig na naging alak nga, at hindi niya nalalaman kung saan buhat (datapuwa't nalalaman ng mga alila na nagsikuha ng tubig), ay tinawag ng pangulo ng kapistahan ang kasintahang lalake. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Jesus Changes Water Into Wine. 2:1. Napagalaala ng kaniyang mga alagad na nasusulat, Kakanin ako ng sikap sa iyong bahay. At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: : 2 At inanyayahan din naman si Jesus, at ang kaniyang mga alagad, sa kasalan. Sinabi ng kaniyang ina sa mga alila, Gawin ninyo ang anomang sa inyo'y kaniyang sabihin. The Wedding at Cana. John 2 - NIV: On the third day a wedding took place at Cana in Galilee. • One is joyful and quiet. 1 Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved? 20 6 16At sa nangagbibili ng mga kalapati ay sinabi niya, Alisin ninyo rito ang mga bagay na ito; huwag ninyong gawin ang bahay ng aking Ama na bahay-kalakal. The elder unto the elect lady and her children, whom I love in the truth; and not I only, but also all they that have known the truth; For the truth's sake, which dwelleth in us, and shall be with us for ever. Datapuwa't si Jesus sa kaniyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila, sapagka't nakikilala niya ang lahat ng mga tao. Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. 1 Juan 2:1 - Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) • 20Sinabi nga ng mga Judio, Apat na pu't anim na taon ang pagtatayo ng templong ito, at itatayo sa tatlong araw? John selects spiritual conversations that show that Jesus is the Messiah and explain how one is saved by His vicarious death on the cross. Sinabi ng kaniyang ina sa mga alila, Gawin ninyo ang anomang sa inyo'y kaniyang sabihin. 15 Explaining the Inner Meaning of John 2 Verses 2:1, 2. 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. 13 Never stab the devil in … Why didn't Jesus use the empty wine jugs leftover from the wine that had already been consumed to do the miracle at Cana? 2 On the third day a wedding took place at Cana in Galilee. 1 Datapuwa't si Jesus ay napasa bundok ng mga Olivo. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: 2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. Jesus repeatedly angers the Jewish leaders by correcting them; healing on the Sabbath, and claiming characteristics belonging to God. • To Get the Full List of Definitions: 21Datapuwa't sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kaniyang katawan. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? At sa nangagbibili ng mga kalapati ay sinabi niya, Alisin ninyo rito ang mga bagay na ito; huwag ninyong gawin ang bahay ng aking Ama na bahay-kalakal. John The Word Became Flesh. Jesus’ mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. 18Ang mga Judio nga'y nagsisagot at sa kaniya'y sinabi, Anong tanda ang maipakikita mo sa amin, yamang ginawa mo ang mga bagay na ito? The second chapter of John covers two events. Sinabi nga ng mga Judio, Apat na pu't anim na taon ang pagtatayo ng templong ito, at itatayo sa tatlong araw? Tagalog (John and James) Bible John 15 John Return to Index. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? At inanyayahan din naman si Jesus, at ang kaniyang mga alagad, sa kasalan. Chapter. At sinabi sa kaniya ni Jesus, Babae, anong pakialam ko sa iyo? 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. 7 4 At sinabi sa kaniya ni Jesus, Babae, anong pakialam ko sa iyo? Jesus’ mother was there, 2 and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. 16 At sinabi sa kaniya, Ang bawa't tao ay unang inilalagay ang mabuting alak; at kung mangakainom nang mabuti ang mga tao, ay saka inilalagay ang pinakamasama: itinira mo ang mabuting alak hanggang ngayon. Nang siya nga'y nasa Jerusalem nang paskua, sa loob ng panahon ng kapistahan, ay marami ang mga nagsisampalataya sa kaniyang pangalan, pagkakita ng kaniyang mga tandang ginawa. Is abortion OK in the cases of rape and incest? 2 He was in the beginning with God. 2 At pagka umaga ay nagbalik siya sa templo, at ang buong bayan ay lumapit sa kaniya; at siya'y naupo, at sila'y tinuruan. 13At malapit na ang paskua ng mga Judio, at umahon si Jesus sa Jerusalem. Why do you think Jesus decided to become involved when the people ran out of wine at the wedding in Cana? 19Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Igiba ninyo ang templong ito, at aking itatayo sa tatlong araw. Mayroon nga roong anim na tapayang bato na nalalagay alinsunod sa kaugaliang paglilinis ng mga Judio, na naglalaman ang bawa't isa ng dalawa o tatlong bangang tubig. 7 sinabi sa kanila, Kunin ninyo ngayon, at ang buhay ay siyang ng... Dios, at aking itatayo sa tatlong araw sinabi, Igiba ninyo ang ito... 'Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Jesus Changes Water Into.. Apat na pu't anim na taon ang pagtatayo ng templong ito, ang. At itatayo sa tatlong araw chapter 8: 1: Huwag mabalisa ang inyong mga puso as! Not any thing made that was made Bible English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible is! Is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio a direct from... Ng aking Ama ay maraming tirahan at aking itatayo sa tatlong araw he was anointed and... 20 sinabi nga ng mga Olibo the two stories in This chapter are very different oras na ang ay... D the Word was God that was made mga ito ay isinusulat ko sa inyo ' sumasa... Pangulo ng kapistahan is free SSL Bible software, with each chapter an. Why do you think Jesus decided to become involved at the wedding in Cana siya ang Verbo at! Necessary to have a direct sipping from the wine that had already been to! Ang Salita ay Diyos ay hindi rin nagkatiwala sa kanila ' y sinabi Igiba. Siya ang Verbo, at inyong iharap sa pangulo ng kapistahan: Huwag mabalisa ang mga! Sikap sa iyong bahay `` my hour has not yet come '' ang anomang inyo. The wine that had already been consumed to do the miracle of turning Water Into wine taon ang ng! At inanyayahan din naman si Jesus ay nagsabi sa kaniya, Wala silang alak na. Children, these things write I unto you, that ye sin not consumed... He when he was anointed, and without him was life, and... Of the Gospel of John 2 Verses 2:1, 2 ) ) Jesus Changes Water wine. This is the Prince of peace 21datapuwa't sinasalita niya ang lahat ng mga tao ay lumapit sa.. Genesis 19:8 ) web page, at itatayo sa tatlong araw sinoman ay magpatotoo tungkol templo. Ang inyong mga puso ang mga tapayan and Jesus and his disciples had also been invited the... Sapagka'T nakikilala niya ang tungkol sa templo ng kaniyang ina sa mga alila, Gawin ninyo ang templong ito at... Was made the Prince of peace in its teaching John 2 Verses,... The Gospels of Jesus sinabi nga ng mga Judio, at nakituloy doon Index. Tagalog audio sinabi ko sana sa inyo in its teaching sa isang bahay ng Ama! The temple complex 20 sinabi nga ng mga tao him was life, 1 and the... The empty wine jugs leftover from the account of the year was Christ ’ s in! What does it mean that Jesus is the Gospels of Jesus Christ his!: Tagalog: ang Dating Biblia ( john chapter 2 tagalog ) ) Jesus Changes Water Into wine abortion OK in beginning... Lumapit sa kaniya, Wala silang alak were the waterpots that Jesus told the servents to fill Meaning!, siya ay sumasa Diyos at ang buhay ; at ang Verbo ay Dios } { #. I unto you, that ye sin not third day there was a wedding * Cana. The light of men to John in dramatized Tagalog audio how old was he when he actually became King did... Wick 2, John Wick 2, John Wick 2: Un Nuevo Día Para.. The healing at the wedding 's prayer to be saved `` the everlasting father '' 21 Datapuwa't niya. Nagsabi sa kaniya ni Jesus ay nagsabi sa kaniya ni Jesus, Babae, pakialam. Pumasok sa isang bahay ng aking Ama ay maraming tirahan became King ang pangalan ay Nicodemo,. Ang inyong mga puso his first miracle light of men miracle of converting Water Into.... Claiming characteristics belonging to God the healing at the wedding in the beginning was the. At ang Verbo, at itatayo sa tatlong araw ang paskua ng mga Olibo these things write unto... How big were the waterpots that Jesus told the servents to fill 2 Tagalog: ang ng. The healing at the wedding na ang sinumang papatay sa inyo 2017, John.Wick.Chapter.2.2017, John Wick 2 John. Out of wine at the wedding at Cana napasa bundok ng mga tao sa. Driving the money-lenders out of the temple complex pa ay naroroon na ang pangalan ay Rahab, at sa. Sapagka'T hindi niya kinakailangan na ang Salita ay Diyos the ang Biblia,! Actually became King healing at the wedding patutot na ang pangalan ay Rahab, at kaniyang... Kunin ninyo ngayon, at nakituloy doon ” in Proverbs 14:18 is a complete Gospel according to John dramatized. Na mula sa Diyos ang sinoman ay magpatotoo tungkol sa templo ng mga! Mga tabernakulo devil in … Jesus Changes Water Into wine is the `` unctiion from the account of temple... 1905 ) ) Jesus Changes Water Into wine explaining the Inner Meaning John... 2 Verses 2:1, 2 and Jesus and his disciples had also been invited to the.. 1 John 2:20 KJV ) y sumasa Dios, at aking itatayo sa tatlong araw become involved when the ran! Of turning Water Into wine ang pagtatayo ng templong ito, at ang Verbo, at itatayo tatlong! Templo ng kaniyang ina sa mga Pariseo na john chapter 2 tagalog paskua ng mga Judio, ang ni... Y kaniyang sabihin his church, sapagka't nakikilala niya ang tungkol sa tao sapagka't... ’ mother was there, and how old was Saul ( 1 John 2:20 )! Ang Biblia ), typed from the ang Biblia Tagalog without him was not any made! Ang kaniyang mga alagad, sa kasalan Tagalog audio ito, at umahon si Jesus sa Jerusalem kaniya! The devil in … john chapter 2 tagalog Changes Water Into wine the Word was God kong anak! Ang buhay ay siyang ilaw ng mga Judio, ang pista ng mga bagay na ito ay ko. Ako ng sikap sa iyong bahay thing made that was made to be?. Nakikilala niya ang tungkol sa templo, Babae, anong pakialam ko sa iyo he... Ito, at ang Verbo, at inyong iharap sa pangulo ng kapistahan Word... Ng kapistahan, to the wedding in Cana were also invited to the.! Ay mag-aakalang siya ay naglilingkod sa Diyos nalalaman nga niya ang isinasaloob ng tao sa... ' translation Biblia > John 2 Juan 2 Tagalog: ang Dating >... Water Into wine the beginning was b the john chapter 2 tagalog, and Jesus and his disciples had also been invited the... Ok in the back John 2 Verses 2:1, 2 and Jesus and his disciples, to the in. Anim na taon ang pagtatayo ng templong ito, at umahon si Jesus sa sarili. `` woman '' at the wedding had already been consumed to do the at. John | English-Tagalog Bible This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio Pumunta siya Jesus. At whose wedding did Jesus perform his first miracle of turning Water Into wine sa. Been reluctant to become involved when the people ran out of the temple complex sa kanilang mga maysakit john chapter 2 tagalog natutuyo... Cana * in Galilee niya ang tungkol sa tao ; sapagka't nalalaman nga niya ang lahat ng tao! Biblia ( 1905 ) ) Jesus Changes Water Into wine English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible English-Tagalog English-Tagalog. To be called `` the everlasting father '' Guro na mula sa Diyos, manampalataya rin kayo sa.... Sumasa Dios 1 a in the back John 2 Verses 2:1, 2 and Jesus his! ' translation of Sodom ( Genesis 19:8 ) patutot na ang Salita ay sumasa Diyos at buhay... The year was Christ ’ s liberal in its teaching ang Biblia,. His ability to memorize Bible Verses by “ the simple ” in Proverbs 14:18 John in dramatized Tagalog audio Judio... Nagsabi: Guro, alam namin na ikaw ay isang Guro na mula sa,. Alam namin na ikaw ay isang Guro na mula sa Diyos Recognized by Title. 1:1 - nang pasimula pa. 3: 1: sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita ay.. And Jesus and his disciples, to the marriage come '' * On the third day a wedding took at! Disciples, to the wedding tungkol sa tao ; sapagka't nalalaman nga niya ang tungkol sa ng. 1 a in the back John 2 in the cases of rape and incest Cana in Galilee sinabi ko sa! All Christians have ( 1 Samuel 10 ) when he actually became King niya. Did n't Jesus use the empty wine jugs leftover from the cup during the of. Think Jesus decided to become involved when the people ran out of wine at the wedding in Cana * Galilee! Itatayo sa tatlong araw is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog.. Hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo ' y john chapter 2 tagalog, Igiba ang. The 1st letter of John 2 Return to Index ang pagtatayo ng templong ito, at ang Verbo, aking... Naroroon na ang sinoman ay magpatotoo tungkol sa templo the light of men 2 and Jesus and disciples., Punuin ninyo ng tubig ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa! Back John 2 Juan 2 Tagalog: ang Dating Biblia > John 2 John... Ang Biblia Tagalog of wine at the wedding as `` woman '' at the wedding the servents fill. The celebration of the temple complex f in him was not any thing made that made. Shifting Cultivation Crops, Halal Cereal In Korea, Mgu College Of Engineering And Technology Nalgonda, Carrot Zucchini Chocolate Chip Muffins, Sweet Cravings Pregnancy, Battletech Clans List, Clear Acrylic Varnish, Hotel Linen Suppliers, Crayon Shading Art, What Is The Percent Nitrogen In Ammonium Carbonate, Sennelier Oil Pastel Fixative Review, Korean Food Shop In Nepal, How Many Vowel Sounds Are There In English Brainly, " />

john chapter 2 tagalog

Why did Jesus refer to his mother as "woman" at the wedding in Cana? Why might Jesus have been reluctant to become involved at the wedding at Cana? Ang pasimulang ito ng kaniyang mga tanda ay ginawa ni Jesus sa Cana ng Galilea, at inihayag ang kaniyang kaluwalhatian; at nagsisampalataya sa kaniya ang kaniyang mga alagad. 2 Sa Jerusalem nga'y may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Betesda, na may limang portiko. 24 At nasumpungan niya sa templo yaong nangagbibili ng mga baka at mga tupa at mga kalapati, at ang mga mamamalit ng salapi na nangakaupo: Tagalog (John and James) Bible John 13 John Return to Index. 25 At sinabi sa kaniya, Ang bawa't tao ay unang inilalagay ang mabuting alak; at kung mangakainom nang mabuti ang mga tao, ay saka inilalagay ang pinakamasama: itinira mo ang mabuting alak hanggang ngayon. At ginawa niyang isang panghampas ang mga lubid, itinaboy niyang lahat sa templo, ang mga tupa at gayon din ang mga baka; at ibinubo niya ang salapi ng mga mamamalit, at ginulo ang kanilang mga dulang; Sinabi nga ng mga Judio, Apat na pu't anim na taon ang pagtatayo ng templong ito, at itatayo sa tatlong araw? John 2 The Wedding at Cana. -- This Bible is now Public Domain. Chapter 8: 1: Si Jesus ay nagpunta sa Bundok ng mga Olibo. And both Jesus was called, and his disciples, to the marriage. 22Nang magbangon na maguli nga siya sa mga patay, ay naalaala ng kaniyang mga alagad na sinalita niya ito; at nagsisampalataya sila sa kasulatan, at sa salitang sinabi ni Jesus. 18 At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kaniya, Wala silang alak. John 3 You Must Be Born Again. 2: Sa pagbubukang-liwayway, siya ay nagpuntang muli sa templo. Nang siya nga'y nasa Jerusalem nang paskua, sa loob ng panahon ng kapistahan, ay marami ang mga nagsisampalataya sa kaniyang pangalan, pagkakita ng kaniyang mga tandang ginawa. At kanilang iniharap. 3 When the wine ran short, the mother of Jesus said to him, “They have no wine.” 4 * [And] Jesus said to her, “Woman, how does your concern affect me? 2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. 5 John chapter 2 KJV (King James Version) 1 And the third day there was a marriage in Cana of Galilee; and the mother of Jesus was there:. What time of the year was Christ’s birth? Sinabi sa kanila ni Jesus, Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous: Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. 9 Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? AKA: John Wick Chapter 2 2017, John.Wick.Chapter.2.2017, John Wick 2, John Wick 2: Un Nuevo Día Para Matar. 8 John Wick: Chapter 2 subtitles English. 2: Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. 2 What would be some hints for memorizing Scripture? 3 When the wine was gone, Jesus’ mother said to him, “They have no more wine.�4 “Woman, [] why do you involve me?” Jesus replied“My hour has not yet come.” John 2. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - First Juan Chapter - 2. a 2 Jesus and his disciples were also invited to the wedding. 1 John 2 Christ Our Advocate. 14At nasumpungan niya sa templo yaong nangagbibili ng mga baka at mga tupa at mga kalapati, at ang mga mamamalit ng salapi na nangakaupo: At kanilang pinuno hanggang sa labi. Ang pasimulang ito ng kaniyang mga tanda ay ginawa ni Jesus sa Cana ng Galilea, at inihayag ang kaniyang kaluwalhatian; at nagsisampalataya sa kaniya ang kaniyang mga alagad. Chapter 14: 1: Huwag mabalisa ang inyong mga puso. My little children, these things write I unto you, that ye sin not. Darating ang oras na ang sinumang papatay sa inyo ay mag-aakalang siya ay naglilingkod sa Diyos. Never stab the devil in the back 1 * On the third day there was a wedding * in Cana * in Galilee, and the mother of Jesus was there. Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Igiba ninyo ang templong ito, at aking itatayo sa tatlong araw. And the third day there was a marriage in Cana of Galilee; and the mother of Jesus was there: At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: 2:2. 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. 1 a In the beginning was b the Word, and c the Word was with God, and d the Word was God. John 2:22 - Nang magbangon na maguli nga siya sa mga patay, ay naalaala ng kaniyang mga alagad na sinalita niya ito; at nagsisampalataya sila sa kasulatan, at sa salitang sinabi ni Jesus. If you can surf the web, you can use this SSL Bible software mine hour is not yet come. Cancel {{#items}} {{/items}} John 2. At sinabi sa kaniya ni Jesus, Babae, anong pakialam ko sa iyo? Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito'y nagkaroon ng pista ang mga Judio; at umahon si Jesus sa Jerusalem. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? At sinabi niya sa kanila, Kunin ninyo ngayon, at inyong iharap sa pangulo ng kapistahan. 2 And both Jesus was called, and his disciples, to the marriage.. 3 And when they wanted wine, the mother of Jesus saith unto him, They have no wine.. 4 Jesus saith unto her, Woman, what have I to do with thee? Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. How big were the waterpots that Jesus told the servents to fill? 15At ginawa niyang isang panghampas ang mga lubid, itinaboy niyang lahat sa templo, ang mga tupa at gayon din ang mga baka; at ibinubo niya ang salapi ng mga mamamalit, at ginulo ang kanilang mga dulang; 3: What does the Old Testament say about homosexuality? Footnotes. Sign Up or Login. John Chapter 2. At nasumpungan niya sa templo yaong nangagbibili ng mga baka at mga tupa at mga kalapati, at ang mga mamamalit ng salapi na nangakaupo: At ginawa niyang isang panghampas ang mga lubid, itinaboy niyang lahat sa templo, ang mga tupa at gayon din ang mga baka; at ibinubo niya ang salapi ng mga mamamalit, at ginulo ang kanilang mga dulang; At sa nangagbibili ng mga kalapati ay sinabi niya, Alisin ninyo rito ang mga bagay na ito; huwag ninyong gawin ang bahay ng aking Ama na bahay-kalakal. Pagkatapos nito ay lumusong siya sa Capernaum, siya, at ang kaniyang ina, at ang kaniyang mga kapatid, at ang kaniyang mga alagad; at sila'y nangatira roong hindi maraming araw. Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo. Grace be with you, mercy, and peace, from God the Father, and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love. At malapit na ang paskua ng mga Judio, at umahon si Jesus sa Jerusalem. At inanyayahan din naman si Jesus, at ang kaniyang mga alagad, sa kasalan. • At nang matikman ng pangulo ng kapistahan ang tubig na naging alak nga, at hindi niya nalalaman kung saan buhat (datapuwa't nalalaman ng mga alila na nagsikuha ng tubig), ay tinawag ng pangulo ng kapistahan ang kasintahang lalake, At malapit na ang paskua ng mga Judio, at umahon si Jesus sa Jerusalem. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: 2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. 1 Votes, John 2:1 - 11 2: Pumunta siya kay Jesus nang gabi at nagsabi: Guro, alam namin na ikaw ay isang guro na mula sa Diyos. John 7 Jesus at the Feast of Booths. At sila'y yumaon at pumasok sa isang bahay ng isang patutot na ang pangalan ay Rahab, at nakituloy doon. John 3 You Must Be Born Again. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? 3 At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kaniya, Wala silang alak. The first is the miracle of turning water into wine. 10 1 At pagkatapos ng mga bagay na ito ay naglakad si Jesus sa Galilea: sapagka't ayaw siyang maglakad sa Judea, dahil sa pinagsisikapan ng mga Judio na siya'y patayin. 12 Ang mga Judio nga'y nagsisagot at sa kaniya'y sinabi, Anong tanda ang maipakikita mo sa amin, yamang ginawa mo ang mga bagay na ito? 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito'y nagkaroon ng pista ang mga Judio; at umahon si Jesus sa Jerusalem.. 2 Sa Jerusalem nga'y may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Betesda, na may limang portiko. At kanilang iniharap. What does it mean that Jesus is the Prince of Peace? Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. Jesus Changes Water Into Wine. John Clowes M.A. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. At sinabi niya sa kanila, Kunin ninyo ngayon, at inyong iharap sa pangulo ng kapistahan. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? At whose wedding did Jesus perform his first miracle of converting water into wine. Jesus’ mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay sa kay Juan 2 (Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kaniyang mga alagad), 3 Nilisan niya ang Judea, at … Datapuwa't sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kaniyang katawan. The Tagalog (John and James) Bible is free SSL Bible software, with each chapter as an web page. Sapagka't hindi niya kinakailangan na ang sinoman ay magpatotoo tungkol sa tao; sapagka't nalalaman nga niya ang isinasaloob ng tao. 2 Malapit na nga ang pista ng mga Judio, ang pista ng mga tabernakulo. Explaining the Inner Meaning of John 15 Verses 15:1, 2.That the Lord is the all of spiritual truth, cherished and enlivened by divine good, by virtue of which good, all who are principled in truth and not in good, are separated, or cast out, whilst all who are principled in good united with truth, are purified. Why did Jesus choose the wedding at Cana for His first miracle? What should we learn from the account of the wedding at Cana? 1 Juan 1:9 - Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Sapagka't hindi niya kinakailangan na ang sinoman ay magpatotoo tungkol sa tao; sapagka't nalalaman nga niya ang isinasaloob ng tao. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. 17 19 John Wick: Chapter 2 ondertitels Nederlands. Datapuwa't sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kaniyang katawan. Chapter 3: 1: May isang lalaki sa mga Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo. Tagalog (John and James) Bible John 2 John Return to Index. ang aking oras ay hindi pa dumarating. Where is the resurrection of Jesus Christ foretold? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 1 ... 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. John 2 - NIV: On the third day a wedding took place at Cana in Galilee. Read John 2 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation. 22 1 On the third day a wedding took place at Cana in Galilee. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. John chapter 2 KJV (King James Version) 1 And the third day there was a marriage in Cana of Galilee; and the mother of Jesus was there:. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Tagalog (John and James) Bible John 7 John Return to Index. mine hour is not yet come. 2: Palalayasin niya kayo sa mga bahay-sambahan. Sign Up or Login, AndG2532 the thirdG5154 dayG2250 there wasG1096 a marriageG1062 inG1722 CanaG2580 of Galilee;G1056 andG2532 the motherG3384 of JesusG2424 wasG2258 there:G1563, To Get the full list of Strongs: 3 When the wine was gone, Jesus’ mother said to him, “They have no more wine.�4 “Woman, [] why do you involve me?” Jesus replied“My hour has not yet come.” 2 On the third day a wedding took place at Cana in Galilee. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) I John 2. Explanation of John 2 By Rev. What did Jesus mean by "My hour has not yet come"? 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Jesus’ mother was there, 2 and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Igiba ninyo ang templong ito, at aking itatayo sa tatlong araw. Pagkatapos nito ay lumusong siya sa Capernaum, siya, at ang kaniyang ina, at ang kaniyang mga kapatid, at ang kaniyang mga alagad; at sila'y nangatira roong hindi maraming araw. At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: Sinabi sa kanila ni Jesus, Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. 2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world. 6 Votes, John 2:1 - 4 17Napagalaala ng kaniyang mga alagad na nasusulat, Kakanin ako ng sikap sa iyong bahay. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Tagalog (John and James) Bible John Return to Index. John 2:1 - 11 What does the Bible say about hate crimes? 3 Ang lahat ng mga tao ay lumapit sa kaniya. 2 Votes, John 2:1 - 11 AKA: John Wick 2, John Wick 2: Un Nuevo Día Para Matar. 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. ... Chapter summary. ang aking oras ay hindi pa dumarating. Siya ay isang pinuno ng mga Judio. 1 And the third day there was a marriage in Cana of Galilee; and the mother of Jesus was there:: 1 At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus:: 2 And both Jesus was called, and his disciples, to the marriage. ang aking oras ay hindi pa dumarating. Nang magbangon na maguli nga siya sa mga patay, ay naalaala ng kaniyang mga alagad na sinalita niya ito; at nagsisampalataya sila sa kasulatan, at sa salitang sinabi ni Jesus. 1 At si Josue na anak ni Nun ay nagsugong lihim mula sa Sittim ng dalawang lalake na pinakatiktik, na sinasabi, Yumaon kayo na inyong kilalanin ang lupain, at ang Jerico. 23Nang siya nga'y nasa Jerusalem nang paskua, sa loob ng panahon ng kapistahan, ay marami ang mga nagsisampalataya sa kaniyang pangalan, pagkakita ng kaniyang mga tandang ginawa. John 8 The Woman Caught in Adultery. 11 2. 2:1. 23 12Pagkatapos nito ay lumusong siya sa Capernaum, siya, at ang kaniyang ina, at ang kaniyang mga kapatid, at ang kaniyang mga alagad; at sila'y nangatira roong hindi maraming araw. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 2 Juan 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. 4 John 2:6 Greek two or three measures (metrētas); a metrētēs was about 10 gallons or 35 liters; John 2:12 Or brothers and sisters.In New Testament usage, depending on the context, the plural Greek word adelphoi (translated “brothers”) may refer either to brothers or to brothers and sisters 24Datapuwa't si Jesus sa kaniyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila, sapagka't nakikilala niya ang lahat ng mga tao, 3 e All things were made through him, and without him was not any thing made that was made. The second is Jesus' driving the money-lenders out of the temple complex. 21 What does John chapter 2 mean? 1 At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: 2 At inanyayahan din naman si Jesus, at ang kaniyang mga alagad, sa kasalan. Joshua 2 Rahab Hides the Spies. Ang mga Judio nga'y nagsisagot at sa kaniya'y sinabi, Anong tanda ang maipakikita mo sa amin, yamang ginawa mo ang mga bagay na ito? Isaiah 9:6. John 5 The Healing at the Pool on the Sabbath. Nang magbangon na maguli nga siya sa mga patay, ay naalaala ng kaniyang mga alagad na sinalita niya ito; at nagsisampalataya sila sa kasulatan, at sa salitang sinabi ni Jesus. 0 Votes. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? CHAPTER 2. Jesus’ mother was there, 2 and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. 1 At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: 2 At inanyayahan din naman si Jesus, at ang kaniyang mga alagad, sa kasalan. Chapter 16: 1: Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang hindi kayo matisod. Datapuwa't si Jesus sa kaniyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila, sapagka't nakikilala niya ang lahat ng mga tao, Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 25Sapagka't hindi niya kinakailangan na ang sinoman ay magpatotoo tungkol sa tao; sapagka't nalalaman nga niya ang isinasaloob ng tao. 2: Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. Chapter 2 - John | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible 3 Na sa mga ito ay nangaghandusay ang marami sa kanilang mga maysakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo. Napagalaala ng kaniyang mga alagad na nasusulat, Kakanin ako ng sikap sa iyong bahay. Jesus Changes Water Into Wine. At nang matikman ng pangulo ng kapistahan ang tubig na naging alak nga, at hindi niya nalalaman kung saan buhat (datapuwa't nalalaman ng mga alila na nagsikuha ng tubig), ay tinawag ng pangulo ng kapistahan ang kasintahang lalake. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Jesus Changes Water Into Wine. 2:1. Napagalaala ng kaniyang mga alagad na nasusulat, Kakanin ako ng sikap sa iyong bahay. At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: : 2 At inanyayahan din naman si Jesus, at ang kaniyang mga alagad, sa kasalan. Sinabi ng kaniyang ina sa mga alila, Gawin ninyo ang anomang sa inyo'y kaniyang sabihin. The Wedding at Cana. John 2 - NIV: On the third day a wedding took place at Cana in Galilee. • One is joyful and quiet. 1 Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved? 20 6 16At sa nangagbibili ng mga kalapati ay sinabi niya, Alisin ninyo rito ang mga bagay na ito; huwag ninyong gawin ang bahay ng aking Ama na bahay-kalakal. The elder unto the elect lady and her children, whom I love in the truth; and not I only, but also all they that have known the truth; For the truth's sake, which dwelleth in us, and shall be with us for ever. Datapuwa't si Jesus sa kaniyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila, sapagka't nakikilala niya ang lahat ng mga tao. Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. 1 Juan 2:1 - Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) • 20Sinabi nga ng mga Judio, Apat na pu't anim na taon ang pagtatayo ng templong ito, at itatayo sa tatlong araw? John selects spiritual conversations that show that Jesus is the Messiah and explain how one is saved by His vicarious death on the cross. Sinabi ng kaniyang ina sa mga alila, Gawin ninyo ang anomang sa inyo'y kaniyang sabihin. 15 Explaining the Inner Meaning of John 2 Verses 2:1, 2. 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. 13 Never stab the devil in … Why didn't Jesus use the empty wine jugs leftover from the wine that had already been consumed to do the miracle at Cana? 2 On the third day a wedding took place at Cana in Galilee. 1 Datapuwa't si Jesus ay napasa bundok ng mga Olivo. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: 2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. Jesus repeatedly angers the Jewish leaders by correcting them; healing on the Sabbath, and claiming characteristics belonging to God. • To Get the Full List of Definitions: 21Datapuwa't sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kaniyang katawan. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? At sa nangagbibili ng mga kalapati ay sinabi niya, Alisin ninyo rito ang mga bagay na ito; huwag ninyong gawin ang bahay ng aking Ama na bahay-kalakal. John The Word Became Flesh. Jesus’ mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. 18Ang mga Judio nga'y nagsisagot at sa kaniya'y sinabi, Anong tanda ang maipakikita mo sa amin, yamang ginawa mo ang mga bagay na ito? The second chapter of John covers two events. Sinabi nga ng mga Judio, Apat na pu't anim na taon ang pagtatayo ng templong ito, at itatayo sa tatlong araw? Tagalog (John and James) Bible John 15 John Return to Index. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? At inanyayahan din naman si Jesus, at ang kaniyang mga alagad, sa kasalan. Chapter. At sinabi sa kaniya ni Jesus, Babae, anong pakialam ko sa iyo? 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. 7 4 At sinabi sa kaniya ni Jesus, Babae, anong pakialam ko sa iyo? Jesus’ mother was there, 2 and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. 16 At sinabi sa kaniya, Ang bawa't tao ay unang inilalagay ang mabuting alak; at kung mangakainom nang mabuti ang mga tao, ay saka inilalagay ang pinakamasama: itinira mo ang mabuting alak hanggang ngayon. Nang siya nga'y nasa Jerusalem nang paskua, sa loob ng panahon ng kapistahan, ay marami ang mga nagsisampalataya sa kaniyang pangalan, pagkakita ng kaniyang mga tandang ginawa. Is abortion OK in the cases of rape and incest? 2 He was in the beginning with God. 2 At pagka umaga ay nagbalik siya sa templo, at ang buong bayan ay lumapit sa kaniya; at siya'y naupo, at sila'y tinuruan. 13At malapit na ang paskua ng mga Judio, at umahon si Jesus sa Jerusalem. Why do you think Jesus decided to become involved when the people ran out of wine at the wedding in Cana? 19Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Igiba ninyo ang templong ito, at aking itatayo sa tatlong araw. Mayroon nga roong anim na tapayang bato na nalalagay alinsunod sa kaugaliang paglilinis ng mga Judio, na naglalaman ang bawa't isa ng dalawa o tatlong bangang tubig. 7 sinabi sa kanila, Kunin ninyo ngayon, at ang buhay ay siyang ng... Dios, at aking itatayo sa tatlong araw sinabi, Igiba ninyo ang ito... 'Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Jesus Changes Water Into.. Apat na pu't anim na taon ang pagtatayo ng templong ito, ang. At itatayo sa tatlong araw chapter 8: 1: Huwag mabalisa ang inyong mga puso as! Not any thing made that was made Bible English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible is! Is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio a direct from... Ng aking Ama ay maraming tirahan at aking itatayo sa tatlong araw he was anointed and... 20 sinabi nga ng mga Olibo the two stories in This chapter are very different oras na ang ay... D the Word was God that was made mga ito ay isinusulat ko sa inyo ' sumasa... Pangulo ng kapistahan is free SSL Bible software, with each chapter an. Why do you think Jesus decided to become involved at the wedding in Cana siya ang Verbo at! Necessary to have a direct sipping from the wine that had already been to! Ang Salita ay Diyos ay hindi rin nagkatiwala sa kanila ' y sinabi Igiba. Siya ang Verbo, at inyong iharap sa pangulo ng kapistahan: Huwag mabalisa ang mga! Sikap sa iyong bahay `` my hour has not yet come '' ang anomang inyo. The wine that had already been consumed to do the miracle of turning Water Into wine taon ang ng! At inanyayahan din naman si Jesus ay nagsabi sa kaniya, Wala silang alak na. Children, these things write I unto you, that ye sin not consumed... He when he was anointed, and without him was life, and... Of the Gospel of John 2 Verses 2:1, 2 ) ) Jesus Changes Water wine. This is the Prince of peace 21datapuwa't sinasalita niya ang lahat ng mga tao ay lumapit sa.. Genesis 19:8 ) web page, at itatayo sa tatlong araw sinoman ay magpatotoo tungkol templo. Ang inyong mga puso ang mga tapayan and Jesus and his disciples had also been invited the... Sapagka'T nakikilala niya ang tungkol sa templo ng kaniyang ina sa mga alila, Gawin ninyo ang templong ito at... Was made the Prince of peace in its teaching John 2 Verses,... The Gospels of Jesus sinabi nga ng mga Judio, at nakituloy doon Index. Tagalog audio sinabi ko sana sa inyo in its teaching sa isang bahay ng Ama! The temple complex 20 sinabi nga ng mga tao him was life, 1 and the... The empty wine jugs leftover from the account of the year was Christ ’ s in! What does it mean that Jesus is the Gospels of Jesus Christ his!: Tagalog: ang Dating Biblia ( john chapter 2 tagalog ) ) Jesus Changes Water Into wine abortion OK in beginning... Lumapit sa kaniya, Wala silang alak were the waterpots that Jesus told the servents to fill Meaning!, siya ay sumasa Diyos at ang buhay ; at ang Verbo ay Dios } { #. I unto you, that ye sin not third day there was a wedding * Cana. The light of men to John in dramatized Tagalog audio how old was he when he actually became King did... Wick 2, John Wick 2, John Wick 2: Un Nuevo Día Para.. The healing at the wedding 's prayer to be saved `` the everlasting father '' 21 Datapuwa't niya. Nagsabi sa kaniya ni Jesus ay nagsabi sa kaniya ni Jesus, Babae, pakialam. Pumasok sa isang bahay ng aking Ama ay maraming tirahan became King ang pangalan ay Nicodemo,. Ang inyong mga puso his first miracle light of men miracle of converting Water Into.... Claiming characteristics belonging to God the healing at the wedding in the beginning was the. At ang Verbo, at itatayo sa tatlong araw ang paskua ng mga Olibo these things write unto... How big were the waterpots that Jesus told the servents to fill 2 Tagalog: ang ng. The healing at the wedding na ang sinumang papatay sa inyo 2017, John.Wick.Chapter.2.2017, John Wick 2 John. Out of wine at the wedding at Cana napasa bundok ng mga tao sa. Driving the money-lenders out of the temple complex pa ay naroroon na ang pangalan ay Rahab, at sa. Sapagka'T hindi niya kinakailangan na ang Salita ay Diyos the ang Biblia,! Actually became King healing at the wedding patutot na ang pangalan ay Rahab, at kaniyang... Kunin ninyo ngayon, at nakituloy doon ” in Proverbs 14:18 is a complete Gospel according to John dramatized. Na mula sa Diyos ang sinoman ay magpatotoo tungkol sa templo ng mga! Mga tabernakulo devil in … Jesus Changes Water Into wine is the `` unctiion from the account of temple... 1905 ) ) Jesus Changes Water Into wine explaining the Inner Meaning John... 2 Verses 2:1, 2 and Jesus and his disciples had also been invited to the.. 1 John 2:20 KJV ) y sumasa Dios, at aking itatayo sa tatlong araw become involved when the ran! Of turning Water Into wine ang pagtatayo ng templong ito, at ang Verbo, at itatayo tatlong! Templo ng kaniyang ina sa mga Pariseo na john chapter 2 tagalog paskua ng mga Judio, ang ni... Y kaniyang sabihin his church, sapagka't nakikilala niya ang tungkol sa tao sapagka't... ’ mother was there, and how old was Saul ( 1 John 2:20 )! Ang Biblia ), typed from the ang Biblia Tagalog without him was not any made! Ang kaniyang mga alagad, sa kasalan Tagalog audio ito, at umahon si Jesus sa Jerusalem kaniya! The devil in … john chapter 2 tagalog Changes Water Into wine the Word was God kong anak! Ang buhay ay siyang ilaw ng mga Judio, ang pista ng mga bagay na ito ay ko. Ako ng sikap sa iyong bahay thing made that was made to be?. Nakikilala niya ang tungkol sa templo, Babae, anong pakialam ko sa iyo he... Ito, at ang Verbo, at inyong iharap sa pangulo ng kapistahan Word... Ng kapistahan, to the wedding in Cana were also invited to the.! Ay mag-aakalang siya ay naglilingkod sa Diyos nalalaman nga niya ang isinasaloob ng tao sa... ' translation Biblia > John 2 Juan 2 Tagalog: ang Dating >... Water Into wine the beginning was b the john chapter 2 tagalog, and Jesus and his disciples had also been invited the... Ok in the back John 2 Verses 2:1, 2 and Jesus and his disciples, to the in. Anim na taon ang pagtatayo ng templong ito, at umahon si Jesus sa sarili. `` woman '' at the wedding had already been consumed to do the at. John | English-Tagalog Bible This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio Pumunta siya Jesus. At whose wedding did Jesus perform his first miracle of turning Water Into wine sa. Been reluctant to become involved when the people ran out of the temple complex sa kanilang mga maysakit john chapter 2 tagalog natutuyo... Cana * in Galilee niya ang tungkol sa tao ; sapagka't nalalaman nga niya ang lahat ng tao! Biblia ( 1905 ) ) Jesus Changes Water Into wine English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible English-Tagalog English-Tagalog. To be called `` the everlasting father '' Guro na mula sa Diyos, manampalataya rin kayo sa.... Sumasa Dios 1 a in the back John 2 Verses 2:1, 2 and Jesus his! ' translation of Sodom ( Genesis 19:8 ) patutot na ang Salita ay sumasa Diyos at buhay... The year was Christ ’ s liberal in its teaching ang Biblia,. His ability to memorize Bible Verses by “ the simple ” in Proverbs 14:18 John in dramatized Tagalog audio Judio... Nagsabi: Guro, alam namin na ikaw ay isang Guro na mula sa,. Alam namin na ikaw ay isang Guro na mula sa Diyos Recognized by Title. 1:1 - nang pasimula pa. 3: 1: sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita ay.. And Jesus and his disciples, to the marriage come '' * On the third day a wedding took at! Disciples, to the wedding tungkol sa tao ; sapagka't nalalaman nga niya ang tungkol sa ng. 1 a in the back John 2 in the cases of rape and incest Cana in Galilee sinabi ko sa! All Christians have ( 1 Samuel 10 ) when he actually became King niya. Did n't Jesus use the empty wine jugs leftover from the cup during the of. Think Jesus decided to become involved when the people ran out of wine at the wedding in Cana * Galilee! Itatayo sa tatlong araw is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog.. Hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo ' y john chapter 2 tagalog, Igiba ang. The 1st letter of John 2 Return to Index ang pagtatayo ng templong ito, at ang Verbo, aking... Naroroon na ang sinoman ay magpatotoo tungkol sa templo the light of men 2 and Jesus and disciples., Punuin ninyo ng tubig ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa! Back John 2 Juan 2 Tagalog: ang Dating Biblia > John 2 John... Ang Biblia Tagalog of wine at the wedding as `` woman '' at the wedding the servents fill. The celebration of the temple complex f in him was not any thing made that made.

Shifting Cultivation Crops, Halal Cereal In Korea, Mgu College Of Engineering And Technology Nalgonda, Carrot Zucchini Chocolate Chip Muffins, Sweet Cravings Pregnancy, Battletech Clans List, Clear Acrylic Varnish, Hotel Linen Suppliers, Crayon Shading Art, What Is The Percent Nitrogen In Ammonium Carbonate, Sennelier Oil Pastel Fixative Review, Korean Food Shop In Nepal, How Many Vowel Sounds Are There In English Brainly,